วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Journal of Management and Marketing ISSN: 2351-0579


กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รูปแบบการตีพิมพ์และหลักเกณฑ์การอ้างอิงเนื้อหา

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร คือ “วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ” โดยเน้นเนื้อหาการตลาดและการจัดการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการตลาดและการจัดการสำหรับพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสาร

1.     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านการบริหาร การจัดการและการตลาด ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.     เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

3.     เป็นแหล่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขอบเขตและนโยบายการกลั่นกรองบทความ (Scopes and Editorial Policy)

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์ของการตลาดและการจัดการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน

            ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านวิชาการและประโยชน์ทางการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในสาขาต่อไปนี้

1.     การตลาด

                1.1 ค้าปลีก

                1.2 ค้าส่ง

                1.3 ธุรกิจบริการ

                1.4 ส่วนผสมทางการตลาด

                1.5 การตลาดท่องเที่ยว

                1.6 กลยุทธ์ทางการตลาด

                1.7 หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

2.     การจัดการ

                2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

                2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                2.3 การจัดการอุตสาหกรรม

                2.4 การจัดการวิศวกรรม

                2.5 การจัดการสำนักงาน

                2.6 การจัดการงานบริการ

                2.7 กลยุทธ์การจัดการ

                2.8 เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

            บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ มาก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

 นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการตลาดและการจัดการ 


Vol 5, No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล

Email: nartraphee@rmutt.ac.th 

สำนักงาน
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เว็บไซต์: http://www.mba.bus.rmutt.ac.th

Phone: 02 549 4821, 02 549 4835
Fax: 02 549 4836
Email: MMjournal@rmutt.ac.th