วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ISSN:2351-0579

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร คือ “วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ” โดยเน้นเนื้อหาการตลาดและ      การจัดการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการตลาดและการจัดการสำหรับพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

            1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่คุณภาพทางด้านการบริหาร จัดการ และการตลาดของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

            2.  เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

            3.  เป็นแหล่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

            ขอบเขตและนโยบายการกลั่นกรองบทความ (Scopes and Editorial Policy)

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งในเชิง (Theoretical Contributions) สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์ของการตลาดและการจัดการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจและสามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน

            ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านวิชาการและประโยชน์ทางการประยุกต์ใช้ในทางภาคธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

            1. การตลาด

                1.1 ค้าปลีก

                1.2 ค้าส่ง

                1.3 ธุรกิจบริการ

                1.4 ส่วนผสมทางการตลาด

                1.5 การตลาดท่องเที่ยว

                1.6 กลยุทธ์ทางการตลาด

                1.7 หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

            2. การจัดการ

                2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

                2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                2.3 การจัดการอุตสาหกรรม

                2.4 การจัดการวิศวกรรม

                2.5 การจัดการสำนักงาน

                2.6 การจัดการงานบริการ

                2.7 กลยุทธ์การจัดการ

                2.8 เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

            บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ   มาก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง โครงการปริญญาโท          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว


Vol 5, No 1 (2018): มกราคม- มิถุนายน 2561


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล

nartraphee@rmutt.ac.th 

สำนักงาน
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110 เว็บไซต์: http://www.mba.bus.rmutt.ac.th
Phone: 02 549 4821, 02 549 4835
Fax: 02 549 4836
Email: MMjournal@rmutt.ac.th