การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ อาคารศูนย์การค้า ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดอกอ้อ มะลิวงษ์ ,พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

Abstract


การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและวิเคราะห์ความอ่อนไหว โครงการอาคารศูนย์การค้า   ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการเงินและวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ  ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินได้ว่าโครงการสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนและต้นทุนดำเนินงานในอนาคตได้หรือไม่ จากสถานการณ์เดิมของโครงการที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน โดยกำหนดอายุโครงการ 11 ปี รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี และต้นทุนเงินทุนร้อยละ 8.42 พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่าเท่ากับ 13,485,146 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการก่อนปรับค่า (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับร้อยละ 18.39 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการหลังการปรับค่า (Modify Internal Rate of Return: MIRR) เท่ากับร้อยละ 13.34 ต่อปี ดัชนีกำไร (Profitability Index:PI) เท่ากับ 1.63 เท่า  ดังนั้นจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ทางการเงิน สำหรับผลการการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลตอบแทนและต้นทุนการดำเนินงานต่อการเปลี่ยนแปลง NPV, IRR, MIRR และ PI กรณีผลตอบแทนและต้นทุนการดำเนินงานลดลงร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 และกรณีมีผลตอบแทนและต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นๆ คงที่  เมื่อต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอัตราร้อยละ 8.42 พบว่าการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนต่อ NPV IRR MIRR และ PI เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-20 และลดลงร้อยละ 5-15 และการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการดำเนินงานต่อ NPV IRR MIRR และ PI เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-20 และลดลงร้อยละ 5-20 โครงการยังคุ้มค่าและสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนผลตอบแทนต่อ NPV IRR MIRR และ PI ลดลง ร้อยละ 20 จะทำให้โครงการไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้  แสดงว่าโครงการมีความอ่อนไหวด้านผลตอบแทนมากกว่าด้านต้นทุนในการดำเนินงาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

บรรณาธิการ

ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข


วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต นครนายก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ (02) 549-4822  โทรสาร (02) 549-3243  

หรือ E-mail : krisada.dba@Gmail.com