RMUTT Global Business and Economics Review

RMUTT Global Business and Economics Review ISSN : 1905-8446


วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Global Business and Economics Review

 

            1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

          3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

          4. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางด้านวิชาการและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล

            


Vol 12, No 2 (2017): เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

Table of Contents

Articles

ปกนอก PDF
- -
ปกใน PDF
- -
ปรัชญาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี PDF
- -
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพตลาดพันธบัตรไทย PDF
เสาวณิต พูลเพชร, ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ศุภชาติ สุขารมณ์, ธนา สมพรเสริม
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมในศาลยุติธรรม กรณีศึกษา: ศาลแรงงานภาค 2 PDF
ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์, บรรพต วิรุณราช, ภัทรี ฟรีสตัด
การจัดการความขัดแย้งและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ PDF
บุญฑริกา วงษ์วานิช, ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
ของกลยุทธ์ระบบการวัดผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
พรรณราย ละตา, สุธนา บุญเหลือ, ศรัญญา รักสงฆ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคครัวเรือน PDF
ชมพูนุท ทับเจริญ, ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์
การวัดผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย PDF
ชนินทร์ อยู่เพชร
ความสัมพันธ์ระหว่างกำไรส่วนเกินทุนกับการเลือกวิธีจ่ายซื้อธุรกิจ ในการควบรวมกิจการ ก่อนและหลังการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 542 (พ.ศ. 2555) PDF
ตาล บำรุงผล, ษิรินุช นิ่มตระกูล
การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 PDF
ทิบดี ทัฬหกรณ์, ธีระวัฒน์ จันทึก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานคลื่น อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี PDF
โสภณา คุณุทัย, นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ การรายงานทางการบัญชีและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย PDF
ดลฤดี ใต้เวชศาสตร์, วิชิต อู่อ้น
บทบาทของภาครัฐและเอกชนต่อการเสรมิสรา้งความรับผิดชอบต่อสังคม ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ PDF
สมใจ เทศศรีเมือง
การกำหนดอัตราราคาห้องพักโรงแรมและรีสอร์ทตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตก ตามทฤษฏีการเคลื่อนไหวราคา PDF
วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง, กอบกูล จันทรโคล
บุคลิกภาพ: ปัจจัยที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยการวิเคราะห์พหุระดับ PDF
กฤช จรินโท
บทวิจารณ์หนังสือ การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 (CREATIVE AGE MARKETING 4.0) ผู้แต่ง: สมฤดี ศรีจรรยา ปีที่พิมพ์: 2559 PDF
อภิษฎา ดินม่วง


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

บรรณาธิการ

รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร 


วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต นครนายก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ (02) 549-4822  โทรสาร (02) 549-3243  

หรือ E-mail : kuntonbutrs@yahoo.com