วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

Social Science Journal of Prachachuen Research Network: SSJPRN

ISSN  2697-5483 (Online)


!! ประกาศ !! วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ได้ย้ายเข้าระบบ ThaiJo แล้ว ขอให้ท่านที่สนใจส่งบทความเข้าไปส่งผ่านระบบ ThaiJo 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ Thaijo

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

บรรณาธิการ
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

Email: krisada.dba@gmail.com

 


Vol 2, No 2 (2020): วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

Table of Contents

Articles

วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น กองบรรณาธิการและคณะกรรมการพิจารณาบทความ ขอบเขตวารสาร PDF
บรรณาธิการ -
สารบัญ PDF
บรรณาธิการ -
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทประกันชีวิต กรณีศึกษาพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตสีลมและเขตบางรัก PDF
วัณทณี วงศ์สวรรค์, รุจิกาญจน์ สานนท์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชัน GHB ALL ของลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล, ณัฐพงษ์ แก้วแสง, นราเศรษฐ์ วรรณะวัลย์, จุฬารัตน์ เงินอ่อน, มรกต จันทร์กระพ้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้า ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี PDF
ทิวาวรรณ สว่างทิพพาภรณ์, กนกวรรณ แสนเมือง, ชัชวาล แสงทองล้วน
การจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม PDF
ขนิษฐา รักธรรม, รุจิกาญจน์ สานนท์
การจัดการความหลากหลายของบุคลากรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งหนึ่ง PDF
กล้วยไม้ วันทนัง, เมทินี รัษฎารักษ์, ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) Understanding the Born Global Firm เขียนโดย Neri Karra PDF
บทวิจารณ์โดย โชติกา ใจทิพย์


ISSN: 2697-5483