วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Journal of Management and Marketing ISSN: 2351-0579


Journal Homepage Image

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รูปแบบการตีพิมพ์และหลักเกณฑ์การอ้างอิงเนื้อหา

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของของบรรณาธิการ

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร คือ “วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ” โดยเน้นเนื้อหาการตลาดและการจัดการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการตลาดและการจัดการสำหรับพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสาร

1.     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านการบริหาร การจัดการและการตลาด ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.     เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

3.     เป็นแหล่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขอบเขตและนโยบายการกลั่นกรองบทความ (Scopes and Editorial Policy)

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์ของการตลาดและการจัดการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน

            ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านวิชาการและประโยชน์ทางการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในสาขาต่อไปนี้

1.     การตลาด

                1.1 ค้าปลีก

                1.2 ค้าส่ง

                1.3 ธุรกิจบริการ

                1.4 ส่วนผสมทางการตลาด

                1.5 การตลาดท่องเที่ยว

                1.6 กลยุทธ์ทางการตลาด

                1.7 หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

2.     การจัดการ

                2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

                2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                2.3 การจัดการอุตสาหกรรม

                2.4 การจัดการวิศวกรรม

                2.5 การจัดการสำนักงาน

                2.6 การจัดการงานบริการ

                2.7 กลยุทธ์การจัดการ

                2.8 เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

            บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ มาก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

 นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการตลาดและการจัดการ 


Vol 7, No 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Table of Contents

Articles

หน้าปกวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 PDF
บรรณาธิการ -
สารบัญ PDF
บรรณาธิการ -
วัตถุประสงค์ กองบรรณาธิการ คณะกรรมการพิจารณาบทความ PDF
บรรณาธิการ -
บทบรรณาธิการ PDF
บรรณาธิการ -
ศึกษาทัศนคติที่มีต่อสินค้าออร์แกนิค รูปแบบการตัดสินใจซื้อ คุณค่าที่รับรู้ที่มีผลต่อแนวโน้มความตั้งใจซื้อสินค้าทารกและเด็ก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร PDF
สุทธิลักษณ์ เมืองนาคิน, ปณิศา มีจินดา
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทย PDF
พัทธ์ธีรา สถิตย์ภาคีกุล, อนันต์ ธรรมชาลัย, เกียรติชัย วีระญาณนนท์
พฤติกรรมและทัศนคติในการรับชมรีวิวการท่องเที่ยวออนไลน์ที่มีผลต่อ ความตั้งใจมาท่องเที่ยว 15 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย PDF
ชลธิชา วังศิริไพศาล, นาถรพี ตันโช
การเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ พิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ PDF
ศุภรัตน์ สกุลณี, เอกสิทธิ์ สนามทอง
อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และการรับรู้ความปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว ในจังหวัดเมืองรองกลุ่มภาคเหนือตอนบน PDF
พงศ์ศิริ คำขันแก้ว, พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์, ธรรมนูญ พ่อค้าทอง, สุกฤษฎิ์ ลิ้มโพธิ์ทอง
บทบาทและภาวะผู้นำของพลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว กรณีศึกษาปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน PDF
จักรวรรดิ์ จันทร์สมบัติ, ชุลีรัตน์ เจริญพร
อิทธิพลของความรู้สึกเชิงอารมณ์ต่อประสบการณ์โดยรวมและ ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวเกาะในจังหวัดภูเก็ต PDF
นิมิต ซุ้นสั้น, พรชัย ศักดิ์สิริโสภณ
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงวันหยุด: กรณีศึกษา รายจ่ายทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี PDF
สันติกร ภมรปฐมกุล, คฑาวุธ เจียมบัว
การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อย่างยั่งยืน: ศึกษากรณี ชุมชนชาวมอญจังหวัดปทุมธานี PDF
สลิตตา สาริบุตร, ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) เรื่อง A Practical Guide to Dissertation and Thesis Writing เขียนโดย Daniel Miller และคณะ PDF
บทวิจารณ์โดย ฉายสิริ พัฒนถาวร
ขอบเขตและนโยบายการกลั่นกรองบทความ PDF
บรรณาธิการ -
ข้อกำหนดสำหรับการตีพิมพ์บทความต้นฉบับและรูปแบบในการนำเสนอบทความ PDF
บรรณาธิการ -


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรมงคล  นิ่มจิตต์

Email: suramongkol_n@mail.rmutt.ac.th

สำนักงาน
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เว็บไซต์: http://www.mba.bus.rmutt.ac.th

Phone: 02 549 4821, 02 549 4835
Fax: 02 549 4836
Email: MMjournal@rmutt.ac.th