วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Journal of Management and Marketing ISSN: 2351-0579


!! ประกาศ !! วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้ย้ายเข้าระบบ THAIJO แล้ว ขอให้ท่านที่สนใจส่งบทความเข้าไปส่งผ่านระบบ THAIJO 

 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ Thaijo

 

กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

รูปแบบการตีพิมพ์และหลักเกณฑ์การอ้างอิงเนื้อหา

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของของบรรณาธิการ

จริยธรรม บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

            โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารทางวิชาการด้านการบริหาร คือ “วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ” โดยเน้นเนื้อหาการตลาดและการจัดการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการตลาดและการจัดการสำหรับพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสาร

1.     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพทางด้านการบริหาร การจัดการและการตลาด ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.     เป็นสื่อกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

3.     เป็นแหล่งในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ขอบเขตและนโยบายการกลั่นกรองบทความ (Scopes and Editorial Policy)

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ ต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถนำไปพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศาสตร์ของการตลาดและการจัดการ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ (Managerial Implications) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน

            ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพด้านวิชาการและประโยชน์ทางการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น

            วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในสาขาต่อไปนี้

1.     การตลาด

                1.1 ค้าปลีก

                1.2 ค้าส่ง

                1.3 ธุรกิจบริการ

                1.4 ส่วนผสมทางการตลาด

                1.5 การตลาดท่องเที่ยว

                1.6 กลยุทธ์ทางการตลาด

                1.7 หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

2.     การจัดการ

                2.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

                2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                2.3 การจัดการอุตสาหกรรม

                2.4 การจัดการวิศวกรรม

                2.5 การจัดการสำนักงาน

                2.6 การจัดการงานบริการ

                2.7 กลยุทธ์การจัดการ

                2.8 เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

            บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ มาก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

 นโยบายการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจัย 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการตลาดและการจัดการ 


Vol 8, No 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564

Table of Contents

Articles

หน้าปกวารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 PDF
บรรณาธิการ -
สารบัญ PDF
บรรณาธิการ -
วัตถุประสงค์ กองบรรณาธิการ คณะกรรมการพิจารณาบทความ PDF
บรรณาธิการ -
บทบรรณาธิการ PDF
บรรณาธิการ -
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสระบุรี PDF
พิมนภัทร์ ฤทธิชัย, สุภาพร คูพิมาย
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทอยู่อาศัยในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี PDF
วิวัฒน์ อยู่พร้อม, สุภา ทองคง
HIGHER EDUCATION MANAGEMENT IN TURBULENT TIME: DISRUPTIVE TECHNOLOGY AND COVID-19 IN THAILAND PDF
Jamnean Joungtrakul, Nawasanan Wongprasit, Wichit Seangsawang, Vipawan Klinhom
ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม และอิทธิพลกำกับของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ PDF
กุลตรียา ไชยพร, กฤษดา เชียรวัฒนสุข
อิทธิพลของการโพสต์ตราสินค้าและการไหลที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเพจโดยมีชุมชนตราสินค้าออนไลน์ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน PDF
ธงชัย ศรีวรรธนะ
กลยุทธ์การตลาดสีเขียวเชิงสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าร่วมสู่ความสำเร็จในธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนนครศรีธรรมราช PDF
สุพัตรา คำแหง, อิศราพร ใจกระจ่าง, สาวิตรี มุณีศรี
A STAKEHOLDER-ORIENTED SUSTAINABILITY BRAND MANAGEMENT: AN INTRODUCTORY REVIEW PDF
Pongsiri Kamkankaew
ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจไร่สับปะรดของเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
พิมพ์กมล แก้วไทรนันท์, สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์, วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและงบจ่ายลงทุนผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะพลาสติก: กรณีศึกษา บล็อกปูพื้นจากขยะพลาสติก PDF
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, ประชุม คำพุฒ, กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
MEASUREMENT DEVELOPMENT OF GREEN BUSINESS PERFORMANCE: AN EVIDENCE FROM AUTOMOBILE MANUFACTURERS IN THAILAND PDF
Suraporn Onputtha, Chalermporn Siriwichai
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากขยะเหลือใช้สู่การจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุและชุมชน กรณีศึกษา ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม PDF
ธงชัย ทองมา, ธีระวัฒน์ จันทึก, จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา รุ่งอินทร์ กันกา
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) เรื่อง กินกบ ตัวนั้นซะ! (Eat That Frog!) PDF
บทวิจารณ์โดย ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ข้อกำหนดสำหรับการตีพิมพ์บทความต้นฉบับและรูปแบบในการนำเสนอบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ PDF
บรรณาธิการ -


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

 บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรมงคล  นิ่มจิตต์

Email: suramongkol_n@mail.rmutt.ac.th

สำนักงาน
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เว็บไซต์: http://www.mba.bus.rmutt.ac.th

Phone: 02 549 4821, 02 549 4835
Fax: 02 549 4836
Email: MMjournal@rmutt.ac.th