!! ประกาศ !! วารสาร RMUTT Global Business and Economics Review ได้ย้ายเข้าระบบ ThaiJo แล้ว
ขอให้ท่านที่สนใจส่งบทความเข้าไปส่งผ่านระบบ ThaiJo
ได้ที่ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber


เข้าวารสารในระบบ ThaiJo คลิกที่นี่

 

ข้อมูลการติดต่อ

      RMUTT Business and Economics

      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ

      มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      39 หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110

      โทร. (02)-549-3247 

      Email: globalbusinessjournal@rmutt.ac.th, kuntonbutrs@yahoo.com