RMUTT Global Business and Economics Review

RMUTT Global Business and Economics Review ISSN: 1905-8446


กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (คลิก)

ข้อกำหนดในการจัดรูปแบบตีพิมพ์ (คลิก)

หลักเกณฑ์การอ้างอิงในเนื้อหา (คลิก) 

วิธีการส่งผลงาน (คลิก) 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUTT Global Business and Economics Review

          1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักวิชาการตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปอ้างอิงและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคคล องค์กร ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

           2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เทคนิคและระเบียบวิธีวิจัย การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

           3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

           4. เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความสามารถทางด้านวิชาการและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล

 สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน

            วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT Global Business and Economics Review จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

            - เศรษฐศาสตร์

            - การจัดการ

            - การจัดการทรัพยากรมนุษย์

            - การตลาด

            - ธุรกิจระหว่างประเทศ

            - บัญชีและการเงิน

            - เทคโนโลยีและสารสนเทศ

            - โลจิสติกส์                         

     เพื่อให้คุณภาพและมาตรฐานของ วารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  RMUTT GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW มีความถูกต้องเชื่อถือได้

      ผู้นิพนธ์ คณะผู้นิพนธ์ (หรือเจ้าของผลงานวิชาการ) จะต้องตระหนักว่าบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผ่านวารสารของคณะบริหารธุรกิจ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการอื่นหรือช่องทางการเผยแพร่ในลักษณะอื่นมาก่อน (หมายความรวมถึงการที่ ผู้นิพนธ์/คณะผู้นิพนธ์/เจ้าของผลงานวิชาการ ได้ดำเนินการส่งผลงานนั้นไปยังวารสารวิชาการหรือช่องทางการเผยแพร่ในลักษณะอื่นแล้ว) และเพื่อให้เป็นการสอดรับกับประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม / จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ เห็นควรให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว จึงขอชี้แจงให้ ผู้นิพนธ์ คณะผู้นิพนธ์ (หรือเจ้าของผลงานวิชาการ) ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผ่านวารสารของคณะบริหารธุรกิจ ปฏิบัติดังนี้

  1. ในการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของวารสารนั้น ทางกองบรรณาธิการจะถือว่าเจ้าของบทความยินยอมให้กองบรรณาธิการดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism Checking Report) โดยโปรแกรม Turnitin

  2. บทความของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจะต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่สูงเกินร้อยละ 15 และในส่วนบทความของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ผลงานของอาจารย์ที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่เกินร้อยละ 10 ทางกองบรรณาธิการจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ

  3. หลังจากได้รับบทความที่มีการปรับแก้ไขในขั้นสุดท้ายแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะดำเนินการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมอีกครั้งหนึ่ง หากไม่พบข้อผิดพลาดใด ทางกองบรรณาธิการจึงจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์

  4. ผู้นิพนธ์ คณะผู้นิพนธ์ (หรือเจ้าของผลงานวิชาการ) ที่มีความประสงค์จะเผยแพร่ผ่านวารสารของคณะบริหารธุรกิจ จะต้องยินยอมให้ทางวารสารประกาศค่า SIMILARITY INDEX ในส่วนท้ายของบทความ

  5. ในกรณีที่ ผู้นิพนธ์ คณะผู้นิพนธ์ (หรือเจ้าของผลงานวิชาการ) ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่มีเจตนาและโดยประมาทเลินเล่อ ผู้นิพนธ์ คณะผู้นิพนธ์ (หรือเจ้าของผลงานวิชาการ) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีRMUTT GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

โดยจะเริ่มใช้ข้อชี้แจงเพิ่มเติมนี้ ตั้งแต่วารสารในฉบับที่ 1 ของปีที่ 15 (2563/2020) เป็นต้นไป

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                กองบรรณาธิการ

 กำหนดออกเล่ม ปีละ 2 ฉบับ

      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

      ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ข้อมูลการติดต่อ

      RMUTT Business and Economics

      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะบริหารธุรกิจ

      มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      39 หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110

      โทร. (02)-549-3247 

      Email: globalbusinessjournal@rmutt.ac.th, kuntonbutrs@yahoo.com 


Vol 14, No 2 (2019): เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

บรรณาธิการ

ดร. กฤษดา เชียรวัฒนสุข, D.B.A.
Email: krisada.dba@gmail.com

วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ (02) 5493247 โทรสาร (02) 549-3243  

Email: globalbusinessjournal@rmutt.ac.th 

----------------------------------------------------------

ISSN: 1905-8446

Start Year: 2004

Language: English/Thai

Publication fee: Free of Charge

Free access: Immediate

Issues per year: 2 Issues