วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

Journal of fine arts research and applied arts. ISSN 2351-0285

Journal Homepage Image

Vol 7, No 2 (2563): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะทุกแขนง รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพวารสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
All submitted menusripts must be reviewed by at least two expert reviewers via the doubie-blinded review system.

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

การเผยแพร่

มอบให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ และเผยแพร่ออนไลน์

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/arts/article/view/1911

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/arts/article/view/2112

 

ติดต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Tel : 02-5493298
Fax : 025775022

E-mail : articlefa@hotmail.com

Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts