วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

Journal of fine arts research and applied arts. ISSN 2351-0285

Vol 6, No 2 (2562): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562


Cover Page


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์  นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะทุกแขนง รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพวาสารที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
All submitted menusripts must be reviewed by at least two expert reviewers via the doubie-blinded review system.

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

 

การเผยแพร่

มอบให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง เผยแพร่ออนไลน์ www.jornal.rmutt.ac.th

รูปแบบการเชียนบทความวิจัย

http://www.fa.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/รูปแบบการเขียนบทความวิจัย-งานสร้างสรรค์.docx

รูปแบบการเชียนบทความวิชาการ

http://www.fa.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ.docx

 

ติดต่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Tel : 02-5493299
Fax : 025775022

Website : www.fa.rmutt.ac.th